Gebruiksvoorwaarden Amsterdam-Cadeau.nl

Bedrijf: Shepherd and Hunter (Kamer van Koophandel Amsterdam: 3435 4551)
Document voor klanten van – en direct verkopers op Amsterdam-Cadeau.nl
Datum: 8 september 2013
Versie: 1.0
Taal: Nederlands

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, onder Shepherd and Hunter (nr. 34354551). 

Introductie

Amsterdam-Cadeau.nl.com (de “Website”) is ontwikkeld door -, in beheer bij – en eigendom van Shepherd and Hunter (hierna ‘Amsterdam-Cadeau.nl’, ‘haar’, ‘wij’, ‘we’, ‘onze’ en ‘ons’ genoemd).

Elke persoon die toegang tot de Website wil om goederen of diensten (“Object”, “Objecten”) te kopen of te verkopen of om één of meerdere van de voorzieningen te gebruiken (de “Dienst” genoemd), dient de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden zonder voorbehoud te accepteren.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderverdeeld in de volgende drie secties:

  1. Algemene voorwaarden
  2. Voorwaarden voor klanten
  3. Voorwaarden voor directe verkopers

N.B: wanneer er in dit document gesproken wordt over:
– ‘haar’ dan kan hiermee ook ‘hem’ of ‘zijn’ bedoeld worden en vice versa,
– ‘Klant’ dan kan hiermee ook ‘Klanten’ bedoeld worden en vice versa,
– ‘Verkoper’ dan kan hiermee ook ‘Verkopers’ bedoeld worden en vice versa,
– ‘Object’ dan kan hiermee ook ‘Objecten’ bedoeld worden en vice versa,
– ‘u’ of ‘uw’ dan kan hiermee de Verkoper en/of de Koper bedoeld worden, afhankelijk van de context c.q. de sectie.

A. Algemene voorwaarden

1. Kwalificaties en registratievereisten

1.1 Alleen bezoekers van de Website die akkoord zijn met deze Gebruiksvoorwaarden (hierna ‘Deelnemer(s)’, ‘Klant(en)’, ‘Directe Verkoper(s)’, ‘hun’, ‘u’en ‘uw’ genoemd) mogen deelnemen aan het verkopen en kopen via de Website m.b.v. de Dienst.

1.2 U dient altijd uw ware en correcte naam, adres, telefoonnummer en emailadres op te geven bij uw registratie, ook in het geval van toekomstige wijzigingen. U bent verplicht Amsterdam-Cadeau.nl direct te informeren wanneer zich wijzigingen m.b.t. uw registratie-informatie voordoen.

1.3 Het gebruik van de Dienst is beperkt tot partijen die naar het Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande, is onze Dienst slechts toegankelijk voor minderjarigen wanneer zij daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen of wanneer het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd deze zelfstandig verricht.

1.4 Amsterdam-Cadeau.nl behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, een registratie af te wijzen en om dienstverlening te weigeren, om welke reden dan ook.

1.5 Wanneer u onjuiste of valse registratie-informatie verstrekt of ons niet direct informeert over wijzigingen daaromtrent, dan behoudt Amsterdam-Cadeau.nl zich het recht voor uw account en licentie onmiddellijk en zonder notificatie te beëindigen.

1.7 U bent verantwoordelijk voor het behoud van de veiligheid van uw wachtwoord. U wordt geadviseerd uw wachtwoord niet kenbaar te maken aan derde partijen, tenzij u ze vertrouwt. U bent verantwoordelijk voor acties met behulp van uw wachtwoord. Zodra uw wachtwoord minder krachtig is of lijkt te zijn, dient u het te wijzigen.

1.8 U autoriseert ons om de door u verschafte informatie te verifiëren. Van tijd tot tijd kunnen wij directe verkopers hun financiële situatie nagaan.

2. Amsterdam-Cadeau.nl’s positie

2.1 Amsterdam-Cadeau.nl functioneert als een online platform waar:
– (potentiële) Klanten kunnen lezen en kijken naar het geografisch typische aanbod en waar zij dit aanbod veelal ook kunnen bestellen;
– Verkopers geëtaleerd worden die dat aanbod en de afhandeling van de, al dan niet internationale, bestellingen, kunnen en willen verzorgen.

Amsterdam-Cadeau.nl is echter NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke transacties tussen Klanten en Verkopers (directe of indirecte), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld (zie artikel 2.2). Amsterdam-Cadeau.nl voert geen enkele controle uit op de kwaliteit, veiligheid of rechtsgeldigheid van de geadverteerde Objecten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van Verkopers om Objecten te verkopen en de bevoegdheid van Kopers om Objecten te kopen.

Amsterdam-Cadeau.nl is niet gevolmachtigd om de Klant en de Verkoper juridisch te binden. Het contract dat op het einde van het bestelproces op de Website wordt getoond is dan dus ook alleen een contract tussen de Klant en de Verkoper in kwestie. Het uitvoeren van de contractuele verplichtingen is dan ook de verantwoordelijkheid van de Klant en de Verkoper die het contract zijn aangegaan. De Klant dient een dispuut primair met de Verkoper op te lossen en vice versa. Wanneer er een geschil blijft is er de mogelijkheid dit voor te leggen aan Amsterdam-Cadeau.nl, met de bedoeling het geschil op te lossen (zie ook ‘Amsterdam-Cadeau.nl’s betrouwbaarheid’, artikel B.1).

Alhoewel we ervoor kunnen kiezen om bij een dispuut te helpen zijn we hiertoe niet verplicht. Omdat Amsterdam-Cadeau.nl wil dat Klanten onze dienstverlening c.q. de Website en de Dienst vertrouwen, bieden wij de bepalingen onder ‘Amsterdam-Cadeau.nl’s betrouwbaarheid’, artikel B.1. Los daarvan gebruiken de Klanten en Verkopers de Website en Dienst op eigen risico.

Amsterdam-Cadeau.nl is geen handelsagent, trustee of andersoortige vertegenwoordiger van de Klant of de Verkoper. Amsterdam-Cadeau.nl is ook geen klant of verkoper van de Verkoper zijn Object(en).

2.2 In bepaalde gevallen kan Amsterdam-Cadeau.nl rondom bepaald aanbod ook de positie van Directe Verkoper innemen. Deze positie is dan tijdelijk bedoeld om toch, zolang er nog geen Verkoper voor het betreffende aanbod gevonden is, het aanbod te kunnen presenteren en verkrijgbaar te maken. Doel van Amsterdam-Cadeau.nl is echter om al het aanbod, op zo kort mogelijke termijn, door onafhankelijke, Directe Verkopers te laten verkopen op Amsterdam-Cadeau.nl.

3. Standaard Verkoop

De Standaard Verkoop betreft all verkopen van Objecten via de Website die reeds BTW en verzendkosten vermelden voor het adres van de koper (tijdens het bestellen). 

Voor beide verkoopwijzen geldt dat wanneer een klant van buiten de Europese Unie iets bestelt/wilt bestellen:

  1. er geen BTW betaald hoeft te worden (vaak een inbegrepen toeslag van 21%).
  2. aanbod besteld via Amsterdam-Cadeau.nl kan onderhevig zijn aan import restricties of importheffingen.  Om dit voorafgaand aan de bestelling te weten te komen helpt Amsterdam-Cadeau.nl u graag kosteloos en geheel vrijblijvend. Gezien deze gratis service wordt eenmaal betaald geld niet gerestitueerd wanneer aanbod niet afgeleverd kan worden (door een importverbod of door importheffingen die u niet wenst te betalen).

4. Beoordelingen en Commentaren

4.1 Geregistreerde bezoekers kunnen hun Beoordelingen m.b.t. de Verkoper zijn dienstverlening en het geografisch typisch zijn van het product, kwijt op de Website. Bij het beoordelen van de Verkoper mag het alleen gaan over de door de Verkoper via de Website geleverde diensten. Beoordelingen worden gemaakt door het geven van een sterren indicatie (1 tot 5 sterren) en een eventuele Commentaar daarbij.

Als Verkoper stemt u ermee in dat dit soort, voor u mogelijk nadelige, Beoordelingen en Commentaren publiekelijk op de Website te zien zullen zijn. Amsterdam-Cadeau.nl is niet verplicht tot het checken of wijzigen van de Beoordelingen en Commentaren en u kunt Amsterdam-Cadeau.nl er niet voor aansprakelijk houden.

4.2 Als Verkoper krijgt u de mogelijkheid om in reactie op een Beoordeling en/of Commentaar éénmalig te reageren. Uw reactie wordt dan boven de Beoordeling en/of het Commentaar van de Klant geplaatst en is daarmee dus ook publiekelijk zichtbaar.

4.3 Wanneer u als (geregistreerde) Klant of Verkoper Beoordelingen en eventueel Commentaren achterlaat dan dienen deze fatsoenlijk en ter zake doende te zijn. Ook zult u Amsterdam-Cadeau.nl niet aansprakelijk houden als gevolg van een vordering of andersoortige actie van derden als gevolg van uw Beoordeling of Commentaar.

5. Contractvervulling

5.1 Amsterdam-Cadeau.nl zal een via de Website gerealiseerde Standaard Verkoop bevestigen aan de Verkoper en de Klant.

Verkopers dienen goederen binnen vijf werkdagen vanaf het moment dat ze de orderbevestiging van ons ontvangen hebben, te verzenden. Verkopers dienen een volledige terugbetaling te doen aan een Klant die een betaling annuleert als gevolg van het niet binnen deze vijf werkdagen versturen van de Objecten/het Object.

Verkopers dienen de terugbetaling snel te doen, in overeenstemming met artikel C.4 maar in geen geval later dan:
– dertig (30) dagen vanaf de datum dat de order bevestigd werd, of
– tien (10) kalenderdagen na de maximale geschatte bezorgdatum (indien genoemd op de Website ten tijde van de bestelling)

5.2 Tenzij de Koper en Verkoper duidelijk anders zijn overeengekomen, zijn de volgende voorwaarden van toepassing op het contract tussen de Klant en de Verkoper:

(a) Klanten dienen de Verkopers te betalen in de genoemde valutasoort,

(b) de verkoop is onderhavig aan garanties die het van toepassing zijnde recht met zich meebrengt,

(c) het contract tussen de Klant en de Verkoper is onderhavig aan het Nederlands recht (en sluit de ‘United Nations Convention on the Sale of Goods’ uit). Beide partijen volgen de rechtspraak van het Nederlands rechtshof onherroepelijk.

(d) de Verkoper bepaalt, verzamelt en handelt de van toepassing zijnde BTW en verzendkosten af en de Koper betaalt deze (zie ook artikel A.3.).

5.3 Wanneer juridisch gezien een schriftelijke of andersoortige eigendomsoverdracht benodigd is, zullen de Verkoper en Koper de transactie overeenkomstig opmaken en afhandelen.

6. Gegevensbeveiliging en privacy

6.1 Door gebruik te maken van de Dienst en de Website gaat u akkoord met de verzameling, het overdragen, opslaan en gebruiken van uw persoonlijke gegevens, zoals omschreven in het privacybeleid op onze Website en zoals omschreven in deze overeenkomst.

Veranderingen aan het privacybeleid worden gepubliceerd op de Website welke daartoe dan ook frequent gecheckt moet worden.

6.2 Informatie verkregen over andere deelnemers door het gebruik van de Website en de Dienst mag op geen enkele andere manier gebruikt worden dan om deel te nemen aan transacties en deze te voltooiien.

6.3 Zoals uitgelegd in het privacybeleid op onze Website kan Amsterdam-Cadeau.nl (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden) moeten verstrekken.

7. Beëindiging

Wanneer u één of meerdere van de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden overtreedt, mag Amsterdam-Cadeau.nl toegang tot de Dienst of de Website of transactie, naar eigen goeddunken en zonder waarschuwing vooraf, beëindigen.

De Verkoper mag zijn deelname aan de Dienst op elk gewenst moment beëindigen door dit aan ons te melden. Bij beëindiging worden alle rechten en plichten van de betrokken partijen stopgezet, tenzij deze nog van kracht dienen te zijn voor de afhandeling van een order, geplaatst voorafgaand aan de beëindiging.

8. Amsterdam-Cadeau.nl’s voorbehoud van rechten

8.1 Amsterdam-Cadeau.nl behoudt zich het recht voor om:

(a) een Standaard Verkoop onmiddellijk te stoppen,

(b) toegang tot de Website of de Dienst te voorkomen of te beperken,

(c) andersoortige actie te ondernemen om toegang tot of beschikbaarheid van (op den duur) ongewenst content, Commentaren, Beoordelingen, onjuiste of (op den duur) onacceptabele publicaties, verboden Objecten of Objecten waarvan de publicatie op de Website verboden is, te beperken,

(d) transacties geen doorgang te laten vinden wanneer de Klant redelijkerwijs had kunnen weten dat de prijsstelling en/of voorwaarden foutief waren/zijn.  

8.2 Amsterdam-Cadeau.nl behoudt zich het recht voor om door Klanten geplaatste content te verwijderen, te bekijken of te wijzigen wanneer deze de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden schenden of anderszins niet acceptabel zijn.

8.3 Amsterdam-Cadeau.nl behoudt zich het recht voor om publicaties te weigeren of te verwijderen wanneer Amsterdam-Cadeau.nl daar (op termijn) bezwaar tegen heeft of wanneer u anderszins de bepalingen van deze overeenkomst schendt.

8.4 Amsterdam-Cadeau.nl mag alle op haar rekening verkregen rente (indien van toepassing) behouden, ook al is dit rente verkregen door het vasthouden van betalingen als gevolg van een onderzoek.

8.5 Amsterdam-Cadeau.nl behoudt zich het recht voor om beperkingen te stellen aan het bedrag en het aantal transacties via de Dienst gedurende een bepaalde tijd, voor zowel Klanten als Verkopers. Om veiligheidsredenen worden deze beperkingen niet kenbaar gemaakt. Dit soort beperkingen is een ander soort beperking dan de beperking die uw credit card of debit card maatschappij aan u kan opleggen.

9. Toestemming en intellectueel eigendom

9.1 Toestemming van Amsterdam-Cadeau.nl

Amsterdam-Cadeau.nl vergeeft een niet-overdraagbare licentie aan elke deelnemer om gebruik te maken van de Website en de Dienst mits handelend in overeenstemming met de bepalingen van deze overeenkomst.

Deze licentie verbiedt bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend:
– wederverkoop of commercieel gebruik van de verstrekte licentie m.b.t de Website of de Dienst,
– de vergaring en het gebruik van emailadressen van deelnemers en andere informatie omtrent deelnemers w.o. Beoordelingen, Commentaar of publicaties of welke data-afgeleide dan ook,
– het gebruiken, wijzigen, verspreiden, kopiëren, herpubliceren, het overtreden van auteursrechten en/of handelsmerken en/of het maken van andere afgeleiden van de Website of de Dienst, voor uzelf of voor derden.

9.2 Intellectueel eigendom

Overeenkomstig de in artikel 9.1 genoemde licentie behoudt Amsterdam-Cadeau.nl alle rechten m.b.t. intellectueel eigendom ten aanzien van de Website en de Dienst, inclusief bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: auteursrechten, merknamen, handelsmerken, copyright, database-rechten, know-how, vertrouwelijke informatie en andere vergelijkbare rechten.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Disclaimer

In lijn met artikel A.2 kunnen wij geen garantie geven over de nauwkeurigheid van de publicaties, of over de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van wat wordt aangeboden.

Amsterdam-Cadeau.nl bedoelt of garandeert daarnaast niets anders dan wat expliciet genoemd staat op de Website en in de Dienst en verwerpt dan ook elke vordering op basis van bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend:
(a) algemene voorwaarden, impliciete garanties als gevolg van het te koop zijn, de geschiktheid voor een bepaald doel en het niet schenden van rechten;
(b) dat de Website en/of de Dienst niet voldoet/voldoen aan verwachtingen, altijd beschikbaar is en/of zal zijn, onafgebroken werkt, tijdig, veilig en/of zonder fouten;
(c) dat getoonde informatie, content, materialen of Objecten exact zo zijn als getoond, legaal voor de verkoop of dat Verkopers of Kopers doen zoals men van ze zou mogen verwachten;
(d) elke soort verplichting, verantwoordelijkheid, recht, vordering of oplossing, al dan niet voortkomend uit onachtzaamheid van Amsterdam-Cadeau.nl.

Amsterdam-Cadeau.nl verwerpt elke garantie-vordering voor zover wettelijk mogelijk.

10.2 Vrijwaring van Amsterdam-Cadeau.nl

Zoals uiteengezet in artikel A.2 is Amsterdam-Cadeau.nl niet de vertegenwoordiger van de Verkoper of de Klant. Bij een dispuut tussen deelnemers vrijwaren de deelnemers Amsterdam-Cadeau.nl van allerlei soorten vorderingen en (gevolg) schade (bekend of onbekend, vermoed of onvermoed, onthult of verhuld) voortkomend uit een dergelijk dispuut.

10.3 Beperking van aansprakelijkheid

Amsterdam-Cadeau.nl stelt zich voor zover wettelijk mogelijk niet aansprakelijk voor enigerlei schade, waaronder bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: directe -, indirecte – en gevolgschade (inclusief goodwill of reputatie, winstderving, verlies aan inkomsten of verlies van gegevens), voorzover deze voortkomt uit of in verband met de Gebruiksvoorwaarden, de Website, de Dienst of vanuit of in verband met gekochte of verkregen Objecten, ontvangen berichten, Commentaar, gepubliceerde Beoordelingen of transacties middels de Dienst, of Amsterdam-Cadeau.nl nu gevraagd is om de mogelijkheid en/of uitsluiting van dat soort schade of niet.

Ongeacht of wij al dan niet besluiten om een deelnemer van Amsterdam-Cadeau.nl te weren, accepteren wij geen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd of onwettig gebruik van de Website of de Dienst door de deelnemers.

11. Algemene bepalingen

11.1 Algemeen

Deze voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen Amsterdam-Cadeau.nl en u en vervangen en vernietigen alle eventuele eerdere overeenkomsten, vorderingen, representaties en gerelateerde interpretaties van de partijen in kwestie.

De voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

Wanneer één of meerdere van deze voorwaarden door de rechtbank ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige voorwaarden onverlet.

Wanneer Amsterdam-Cadeau.nl één of meerdere van de bepalingen van deze overeenkomst niet strikt naleeft dan behoudt Amsterdam-Cadeau.nl het recht om naleving van dat punt of de rest van de punten van de overeenkomst te vereisen.

11.2 Veranderingen

Amsterdam-Cadeau.nl behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van deze overeenkomst en/of richtlijnen en/of beleidsbepalingen m.b.t. de Website en/of de Dienst te wijzigen. Dit soort wijzigingen zal altijd schriftelijk kenbaar worden gemaakt (waaronder wij ook ‘electronisch’ verstaan) en zijn effectief vanaf het moment dat ze gepubliceerd zijn op de Website. U bent verantwoordelijk voor het regelmatig checken van dit soort wijzigingen via de Website.

Enige andere wijziging van deze voorwaarden zal uitsluitend van kracht worden indien schriftelijk gedaan en ondertekend door de deelnemers en door ons.

Wanneer u de Website en/of de Dienst blijft gebruiken na de publicatie van (een)  wijziging(en) dan betekent dit dat u de wijziging accepteert.

Wijzigingen omtrent beleidsbepalingen of richtlijnen kunnen zonder notificatie vanuit ons doorgang vinden.

Wanneer u het niet eens bent met gedane wijzigingen dan rest u niks anders dan te stoppen met het gebruikmaken van de Dienst en/of de Website.

11.3 Notificaties

Amsterdam-Cadeau.nl verstuurt notificaties aan het emailadres dat u ons heeft gegeven, of per aangetekende post.

Wanneer u ons notificaties wil versturen dan kunt u het volgende adres gebruiken:

Amsterdam-Cadeau.nl
Rooseveltlaan 80/2
1078 NM,
Amsterdam
Nederland

B. Voorwaarden voor Klanten

1. Amsterdam-Cadeau.nl’s betrouwbaarheid

1.1 Amsterdam-Cadeau.nl wil dat u zo veilig mogelijk Objecten via de Website en de Dienst kunt kopen. Nieuwe verkopers worden daarom kritisch bekeken en alleen toegelaten wanneer wij hun integer en betrouwbaar achten wat betreft de diensten die zij zullen moeten leveren. Nadat de Verkoper tot onze Website is toegelaten zullen we hun prestaties nauwkeurig en continue blijven monitoren.

1.2. Wanneer de Klant een Object heeft besteld en betaald maar de Koper heeft het Object niet ontvangen of wanneer de Klant het Object heeft ontvangen maar het is wezenlijk anders dan de Object-omschrijving op de Website, dan dient de Klant de voorwaarden van de Verkoper, waarmee hij akkoord is gegaan bij de bestelling, te checken en overeenkomstig te handelen.

1.3 Wanneer u een Verkoper bezwaarlijk vindt handelen verzoeken wij u ons onmiddellijk te informeren waarna wij de Verkoper om zijn verhaal zullen vragen. Vervolgens zullen wij proberen de onmin tussen u en de Verkoper fatsoenlijk te schikken. Het feit dat een Verkoper bijvoorbeeld uitgesloten kan worden van deelname aan de Website/de Dienst dient de Verkoper extra voorzichtig te maken.

1.4 Wanneer wij sterk het gevoel hebben dat uw onmin m.b.t. een Verkoper terecht en juist is dan kunnen wij ertoe besluiten de Verkoper bijvoorbeeld van onze Website uit te sluiten. Als tegelijkertijd geldt dat u uw bestelde en betaalde Object(en) niet heeft ontvangen of dat deze wezenlijk anders is/zijn dan de Object-omschrijving op de Website, dan betalen wij u uw geld (inclusief bezorgkosten) terug wanneer dit nog niet aan de Verkoper is doorgestuurd. Wanneer het geld al wel is doorgestuurd aan de Verkoper dan verzoeken wij dit snel van hem terug en zodra ontvangen zullen wij het geld snel naar u overmaken.

1.5 Wanneer wij meerdere, niet zo ernstige klachten ontvangen over de handelswijze van een Verkoper dan zullen wij dit pogen op te lossen door dit kenbaar te maken aan de Verkoper en verandering hieromtrent te vragen. Wanneer dergelijke klachten daarna nog aanhouden kunnen wij ertoe beslissen de Verkoper van de Website en de Dienst bijvoorbeeld uit te sluiten.

1.6 Wanneer de Verkoper u om een bepaalde reden het Object/de Objecten niet heeft geleverd en de Verkoper beaamt dit, dan zullen we uw geld direct retourneren wanneer dit nog bij ons is. Wanneer uw geld al is doorgestuurd naar de Verkoper dan zullen wij hem verzoeken dit geld zo spoedig mogelijk aan ons terug te betalen waarna wij het, eenmaal terugontvangen, direct aan u zullen terugsturen. Geeft de Verkoper het door u betaalde bedrag niet (snel genoeg) retour dan riskeert hij verwijdering van de Website en verdiscontering van het aan u te betalen bedrag met de van ons nog te verkrijgen gelden.

1.7 Wanneer u terugbetaling van Amsterdam-Cadeau.nl heeft gevraagd dan dient u niet ook een terugbetaalverzoek bij uw bank of credit card maatschappij aan te vragen.

1.8 Overeenkomstig Amsterdam-Cadeau.nl’s positie welke in artikel A.2 staat omschreven, Amsterdam-Cadeau.nl is niet verplicht om overeenkomstig artikel 1.3 tot 1.6 te handelen. Daarnaast kan Amsterdam-Cadeau.nl ook niet aansprakelijk of verantwoordelijk gehouden worden wanneer er een dispuut tussen Verkoper en Koper is (zie artikel A.10). Let wel: aangezien wij een betrouwbare marktplaats willen bieden kunt u er van op aan dat wij uw zaken serieus nemen.

2. Betalingen

2.1. Betalingen voor het gewenste Object/de gewenste Objecten kunnen alleen gedaan worden via de aangeboden betalingsmethoden op de Website. Wanneer de betaling is geaccordeerd en de Verkoper geïnformeerd, dienen de Objecten/het Object overeenkomstig de bepalingen in A.5 verstuurd te worden door de Verkoper.

2.2 Verkopers mogen Klanten niet factureren en u dient facturen van Verkopers dan ook niet te accepteren.

2.3 Los van de bepalingen in artikel B.1, de Verkoper bepaalt of u restitutie voor uw aankoop via de Website krijgt. Wanneer restitutie plaatsvindt wordt dit via de Website gecommuniceerd waarna het door de Klant, eveneens via de Website, geaccepteerd dient te worden.

3. Het checken van ontvangen Objecten bij ontvangst

Zodra u uw via de Website gekochte Object(en) ontvangt dient u nauwkeurig te controleren of deze overeenstemmen met de publicatie van het Object/de Objecten op de Website en dient u zich ervan te verzekeren dat het Object/de Objecten in orde is/zijn. Wanneer dit niet (geheel) het geval blijkt te zijn dient u het Object niet te accepteren.

C. Voorwaarden voor Verkopers

1. Plichten voor Verkopers

1.1 De Verkoper garandeert dat wanneer hij een Object laat publiceren op de Website:

(a) de prijs m.b.t. de Standaard Verkoop of het Speciale Verkoopverzoek bij Amsterdam-Cadeau.nl minstens zo gunstig is richting Klanten als op (een) andere website(s) waarop de Verkoper of diens wederverkopers  de Objecten/het Object aanbieden/aanbiedt (ook kortingen of andersoortige promoties in acht nemende);

(b) hij de eerlijke en rechtmatige eigenaar is van het Object/de Objecten of bevoegd is het Object/de Objecten namens de ware eigenaar te verkopen, zonder vorderingen of beperkende rechten van derden;

(c) de gegeven informatie voor publicatie is juist, nauwkeurig, actueel en compleet;

(d) de gegeven informatie voor publicatie is niet misleidend;

(e) hij een goed georganiseerde organisatie vertegenwoordigt, rechtsgeldig opererend en met een goede reputatie in het land van waaruit de organisatie opereert;

(f) het verkochte Object/de verkochte Objecten in orde zijn en beschikken over de vanuit de wet benodigde markeringen en labels (zoals, maar niet beperkt tot, het CE-merk);

(g) hij handelt in lijn met enige wet- en regelgeving en/of met ons beleid en onze richtlijnen zoals verwoord in deze overeenkomst en op de Website en in de Dienst;

De publicatie(s) rondom de aangeboden Object(en) dient/dienen de Klant expliciet te vermelden of er bepaalde restricties zijn, zoals, maar niet uitsluitend: leeftijdsrestricties wat betreft de verkoop van het Object/de Objecten.

2. Commissies

2.1 Voorafgaand aan de verkoop van uw Object(en) maakt de Verkoper afspraken met Amsterdam-Cadeau.nl omtrent de commissie die Amsterdam-Cadeau.nl ontvangt wanneer de Verkoper het Object/de Objecten verkoopt via de Website. De commissie wordt in mindering gebracht op het ontvangen orderbedrag voordat het aan de Verkoper wordt doorgestuurd.

2.2 Alle overeengekomen commissies zijn exclusief BTW. Amsterdam-Cadeau.nl brengt de Verkopers 19% BTW in rekening bovenop de overeengekomen commissies.

3. Procedures en richtlijnen

3.1 U stemt ermee in de aan u via de Website gecommuniceerde procedures en richtlijnen m.b.t. de Dienst, te volgen.

3.2 U verschaft ons alle door ons verzochte informatie m.b.t. de Dienst zoals de order status, tracking informatie en verzendinformatie en wij mogen deze informatie aan de Klant(en) in kwestie beschikbaar maken.

3.3. U informeert Amsterdam-Cadeau.nl en de Klant spoedig na het versturen van (elk deel van) de order van de Klant. Wij mogen, naar eigen goeddunken, een transactie waarover wij niet tijdig geïnformeerd zijn annuleren en u stopt een transactie wanneer wij u dit mededelen.

4. Betalingen, restituties en wijzigingen

4.1 Verkopers dienen de Klant en Amsterdam-Cadeau.nl restituties en aanpassingen tijdig en helder mede te delen en Amsterdam-Cadeau.nl zal de Klant direct het orderbedrag retourneren wanneer dat bedrag nog bij ons is. Wanneer het bedrag reeds aan de Verkoper is verstuurd wachten wij op het spoedig te retourneren (binnen 3 werkdagen) bedrag door de Verkoper waarna wij het snel zullen doorsturen.

4.2 Amsterdam-Cadeau.nl laat het van de Klant ontvangen orderbedrag voor een reserveringsperiode van 30 dagen op haar rekening staan zodat reclameringen of annuleringen afgehandeld kunnen worden. Binnen twee weken vanaf dat moment zal Amsterdam-Cadeau.nl het resterende orderbedrag/de resterende orderbedragen minus de met ons afgesproken commissie en minus de transactiekosten naar het bij ons bekende bankrekeningnummer van de Verkoper overmaken (het rekeningnummer dient Nederlands te zijn).

4.3 Ongeacht dat wat al in artikel A.8.5 en A.5 is genoemd mogen wij, naar eigen goeddunken, besluiten het orderbedrag niet door te sturen naar de Verkoper wanneer:
(i) wij twijfels hebben over de verzending door de Verkoper van het Object/de Objecten conform A.5;
(ii) de Verkoper de bepalingen van deze overeenkomst op een andere wijze heeft overtreden;
(iii) wij de Klant toestaan om zich terug te trekken van een transactie als gevolg van het niet beschikbaar zijn of niet werken van de Website of de Dienst;
(iv) de betaling van de Klant is omgezet naar een terugbetaling door de Klant zijn credit kaart maatschappij of bank;
(iv) de betaling representeert een dubbele transactie of is anderszins incorrect.

4.4.1 Amsterdam-Cadeau.nl wordt geacht alle gebruikelijke instellingen te doen en regelingen te treffen voor een goed, legitiem en betrouwbaar betalingssysteem. De Verkoper neemt elk risico van fraude of verlies op zich alsof de Verkoper het betalingssysteem zelf, op haar eigen website, aanbiedt. Hierbij zijn o.a. maar niet uitsluitend inbegrepen de terugboekingskosten die creditcardmaatschappijen in rekening kunnen brengen. Amsterdam-Cadeau.nl is alleen voor die fraude of dat verlies aansprakelijk te houden waaromtrent zij van opzet of grove schuld beschuldigd kan worden.

4.4.2 Amsterdam-Cadeau.nl neemt de vaste kosten van het betalingssysteem op de Website op zich w.o. de opzet- en beheerkosten, de jaarlijkse contractkosten m.b.t. de diverse aangesloten creditcardmaatschappijen en betaaldiensten, de kosten voor de rolling service die creditcard maatschappijen hanteren en de kosten voor de benodigde beveiligingscertificaten.

4.4.3 De variabele transactiekosten, die de diverse betaalwijzen rekenen, zijn voor rekening van de Verkoper en worden evenals de overeengekomen commissie in mindering gebracht op het ontvangen orderbedrag.

4.5 Wanneer wij vermoeden dat de Verkoper zijn prestaties of acties kunnen resulteren in terugtrekkingen van betalingen, geschillen of andersoortige vorderingen dan mogen wij, naar eigen goeddunken, betalingen aan de Verkoper opschorten:

(a) tot een maximum periode van 90 dagen vanaf het eerste moment waarop dergelijke twijfel is ontstaan,
(b) totdat het eventuele onderzoek naar de prestaties of acties van de Verkoper, gerelateerd aan deze overeenkomst, erop zit.

4.6 Verkopers dienen betalingen, wijzigingen en restitutie-notificaties aan ons te sturen via het op de Website genoemde emailadres. Wij zullen notificaties sturen aan het aan ons gecommuniceerde emailadres van de Verkoper of Koper, welke daarom dan ook frequent gecheckt dient te worden. Wanneer geschreven notificaties benodigd zijn beschouwen we notificaties per email daartoe geschikt. Wij beschouwen een juiste email notificatie ontvangen op de volgende werkdag nadat deze verstuurd is. Niet-electronische mail wordt ontvangen beschouwd drie werkdagen nadat deze is achtergelaten bij postbedrijven als TNT. Wij beschouwen, electronisch of non-electronische, notificaties juist geadresseerd wanneer wij het naar het bij ons bewaarde adres van de Verkoper sturen. Notificaties die per koerier worden verstuurd worden ontvangen beschouwd wanneer deze persoonlijk afgeleverd is bij de geadresseerde of aan een persoon met duidelijke autoriteit om een dergelijk poststuk aan te nemen voor de geadresseerde.

4.7 Wanneer u betalingsverplichtingen jegens Amsterdam-Cadeau.nl heeft voor bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, door Amsterdam-Cadeau.nl geleverd uitzoekwerk of door Amsterdam-Cadeau.nl voor u geschreven teksten, dan dient u alles te doen om die betalingsverplichtingen na te komen. Bij overschrijding van de betalingstermijn zijn wij gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand kan worden gezien. Dergelijke rente bent u enkel en alleen verschuldigd door het overschrijden van de betalingstermijn, ongeacht of wij u aangemaand hebben of ingebreke gesteld hebben. Indien Amsterdam-Cadeau.nl genoodzaakt is ter verkrijging van de aan haar verschuldigde bedragen rechtskundige bijstand in te roepen, zullen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten daarvoor door u aan ons worden vergoed.

4.8 U stemt ermee in electronische facturen te accepteren.

5. Internationale verkoop

Wanneer u aangeeft (een) Object/Objecten internationaal te willen en kunnen verkopen dan dient de Verkoper ook in lijn met de wet en de karakteristieken van het land van de Klant te handelen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: een verkoopverbod, vereiste labels en markeringen zoals het CE-kenmerk, geschikte en/of vereiste verpakking en het aanbieden van specifieke items om het Object/de Objecten bijvoorbeeld te kunnen activeren. Om hier continue aan te voldoen dienen Verkopers hun Object/Objecten hier ten minste één keer per maand op te checken.

Wanneer een Verkoper oprecht denkt (een) Object/Objecten te kunnen verkopen aan een ander land maar dit in feite niet (meer) geoorloofd is of niet meer (geheel) geschikt is/zijn, dan kan de Verkoper hiervoor ook de Klant verantwoordelijk houden. Wanneer in zo’n geval het Object niet afgeleverd wordt aan de Klant, het ook niet retourneerbaar blijkt of niet geretourneerd wordt aan de Verkoper (bv. door de douane), dan kan het zo zijn dat het orderbedrag niet door de Verkoper aan de Klant wordt geretourneerd. Om te zien wat een Verkoper in een dergelijk geval doet verwijzen wij u naar de, door u bij de bestelling geaccordeerde voorwaarden die de Verkoper hanteert.

Wanneer bovenstaand zich voordoet dan dient de Verkoper Amsterdam-Cadeau.nl hier onmiddellijk over te informeren zodat de publicatie hierop aangepast kan worden of, indien nodig, kan worden verwijderd. Wanneer de Verkoper dit nalaat kunnen wij de Verkoper van de Website verwijderen.

6. Verboden Objecten

Verkopers dienen er op te letten dat hun Object(en) op de Website bijvoorbeeld maar niet uitsluitend geen:
– gestolen goederen betreffen,
– Objecten zijn waarmee anderen hun rechten overtreden worden,
– Objecten zijn waarvan de verkoop, distributie of het te koop aanbieden verboden is door de van toepassing zijnde wetgeving,
– illegale drugs of medicijnen zijn of bevatten,
– Objecten zijn waarvan de verkoop gebonden is aan export restricties.

Let wel: het voor de verkoop aanbieden van (een) Object/Objecten betekent niet automatisch dat Amsterdam-Cadeau.nl gecheckt heeft of het Object/de Objecten verkocht mogen worden. Dit is en blijft de verantwoordelijkheid van de Verkoper en, vanuit artikel C.5, de Koper. Ter referentie vindt u hier een lijst van verboden of verdachte objecten en diensten van de website marktplaats.nl. Ook hier geldt weer dat dit ter referentie is en u zelf dient te controleren of u het Object, al dan niet internationaal (zie C.5) mag aanbieden of (ver)kopen.

7. Communicatie en vertrouwelijkheid

7.1 Tenzij met schriftelijke toestemming van Amsterdam-Cadeau.nl vooraf is het u, direct of indirect (bijvoorbeeld door een derde partij) niet toegestaan:

(a) links (grafisch, tekstueel of anderszins) van de Website af te hebben in publicaties gerelateerd aan uw Object;
(b) in uw communicatie, door u of door u geautoriseerd, met een Klant van de Dienst:

(i) een link of referentie naar een website op te nemen anders dan de Website, behalve wanneer dit benodigd is voor het afhandelen van Customer Dienst in relatie tot (een) via de Website gekochte Object;
(ii) aanbod van – of verwijzend naar een derde partij op te nemen;
(iii) een verwijzing naar een domeinnaam/domeinnamen anders dan Amsterdam-Cadeau.nl.com op te nemen;
(iv) ongewenste en/of onnodige informatie op te nemen w.o. maar niet uitsluitend spam, virussen, kettingbrieven of piramidesystemen.

(c) het verkopen, ruilen, onthullen, toegang verlenen tot of verschaffen tot gegevens verkregen via de Dienst (inclusief maar niet uitsluitend: klant identiteitsinformatie of andere persoonsgerelateerde klantinformatie) aan een derde partij (wat in dit artikel een andere partij dan uzelf betekent).

7.2 U werkt overeenkomstig de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

8. Licentie

Wanneer u met deze overeenkomst akkoord gaat en u uw Object(en) op de Website gepubliceerd ziet, verleent u Amsterdam-Cadeau.nl een wereldwijd, royalty vrij, continuerend en onherroepelijk recht om alle copyright, database en publicitaire rechten uit te oefenen op de in uw publicatie getoonde informatie en op alle andere informatie die u ons aangeleverd heeft (met uitzondering van logo’s, handelsmerken of andere merkgerelateerde zaken), tenzij wij schriftelijk en vooraf anders zijn overeengekomen met u.


[1] Electronisch of non-electronisch; inclusief maar niet uitsluitend: een factuur, orderbevestiging, promotie en verpakkingsmateriaal.

Klachten

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten binnen uiterlijk 14 dagen gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder.

Op producten die speciaal voor u zijn gemaakt of behandeld geldt geen mogelijkheid tot retourneren. Dit geldt ook voor producten die verzegeld zijn zoals bepaald eten en drinken en waarvan het zegel is gebroken. 

Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

De waardering van www.amsterdam-cadeau.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.7/10 gebaseerd op 63 reviews.