Back to Top

Amsterdam museum by art-dara on Flickr (no derivative works)

Click on above image to view full picture

  • Amsterdam historical museum by Ted Chi on Flickr
  • Amsterdam museum by art-dara on Flickr (no derivative works)
  • Amsterdam historical museum by mjk23 on Flickr

Ticket: Amsterdam Museum

Availability: In voorraad

€ 10,00

Snel overzicht:

Prachtig en kwalitatief museum (toegankelijk voor breed publiek) dat de geschiedenis van Amsterdam in ere houdt.

Productomschrijving:

Het Amsterdam museum heeft een rijke collectie kunstwerken, historische objecten en archeologische vondsten welke de stad tot leven bregen... Lees meer

* Verplichte velden

€ 10,00

Het Amsterdam museum heeft een rijke collectie kunstwerken, historische objecten en archeologische vondsten welke de stad tot leven bregen. Van de schoen van een kind uit de middeleeuwen en de kaart van Cornelis Antonisz uit 1538 welke de stad vanuit vogelperspectief toont, tot de indrukwekkende schilderijen van de schutterij uit de 17e eeuw/de Gouden Eeuw. Ondertussen tonen foto's en films het leven van hedendaagse Amsterdammers. Aanschouw de armoede in de Jordaan in de 19e eeuw, de idealen van de hippies in de jaren '60 en de successen van Ajax. Het Amsterdam Museum toont ook Amsterdams tolerantie, ondernemersgeest en individualiteit welke eeuwenlang mensen naar Amsterdam heeft getrokken. Deel hun fascinerende verhalen.

 

Het Amsterdam museum is spannend en interactief: de meest moderne vormen van multimedia worden gebruikt om Amsterdam en haar verleden tot leven te brengen. Het museum heeft iets bijzonders voor iedereen. Neem een Grand Tour als je de tijd hebt of volg anders de hoogtepunten-tour.

 

Openingstijden: Maandag tot Vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. In het weekeinde en op nationale feestdagen van 10.00 tot 18.00 uur. Gesloten op 1 januari, 30 april, en 25 december. Sluitingstijd op 4 mei is 14.00 uur. Sluitingstijd op 5, 24 en 31 december is 16.00 uur.

 

Prijzen zijn exclusief audio-guide van het museum (ter plekke verkrijgbaar voor €4,-).

 

Met een ticket hoeft u niet in de rij te staan.

 

Kinderen tussen 6 en 18 jaar krijgen 50% korting. Gratis toegang voor kinderen onder de 6 jaar.

 


Schrijf uw eigen review

You're reviewing: Ticket: Amsterdam Museum

Hoe waardeert u dit product? *

  1 ster 2 sterren 3 sterren 4 sterren 5 sterren
Price
Quality

Amsterdam-Cadeau werkt samen met diverse tour-en ticketaanbieders. Al deze tours en tickets kunnen via onze site en ons betalingssysteem besteld worden. Voor deze tour werken we samen met Tours and Tickets: een ervaren reisorganisatie gespecialiseerd in het organiseren van excursies in Amsterdam, Nederland en Belgie. Alle tours kunnen worden aangeboden in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Amsterdam-Cadeau.

Algemene Voorwaarden

1. Begripsomschrijving

1.1 In de onderhavige Algemene Voorwaarden zullen de volgende begrippen (zowel in enkelvoud, als in meervoud) de volgende betekenissen dragen:
•    'Algemene Voorwaarden', de Algemene Voorwaarden van Tours & Tickets;
•    'Evenement', de publieke of besloten gebeurtenis waarbij –bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend- een  activiteit van toeristische aard plaatsvindt, waaronder –doch niet beperkt tot- een excursie, een museumbezoek, een concert, of een sportevenement;
•    'Locatie', de plaats waar het evenement gehouden wordt;
•    'Organisator', de partij welke verantwoordelijk is voor de productie en/of organisatie van het evenement;
•    'Overeenkomst', de overeenkomst tussen Tours & Tickets en de consument tot koop en aflevering van tickets;
•    'Ticket', het toegangsbewijs tot een evenement;

2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Tours & Tickets zijn de onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing alsmede de boekings- en bestelvoorwaarden van Tours & Tickets.
2.2 Op de overeenkomst zijn tevens van toepassing de Algemene Voorwaarden van de organisator, alsmede de Algemene Voorwaarden van de houders van de locaties. Bij strijdigheid tussen de bepalingen uit de overeenkomst c.q. de onderhavige Algemene Voorwaarden en voornoemde voorwaarden prevaleren de bepalingen van de overeenkomst c.q. de onderhavige Algemene Voorwaarden. Afschrift van de Algemene Voorwaarden van de houders van de Locaties of van de organisator zijn op aanvraag bij de houders van de betreffende locaties dan wel bij de organisator verkrijgbaar.
2.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de consument de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden aanvaardt.
2.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
2.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Tours & Tickets worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Tours & Tickets ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

3. Prijzen/aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van Tours & Tickets zijn vrijblijvend en Tours & Tickets behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro's inclusief BTW.
3.3 In sommige gevallen is er sprake van actieprijzen. Deze prijzen zijn geldig gedurende een bepaalde periode zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.
3.4 Tours & Tickets kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
3.5 Per ticket betaalt u een vast bedrag aan servicekosten welke kunnen verschillen per evenement. De servicekosten bestaan uit transactie-, bespreek- en verzendkosten.

4. Annulering en teruggave

4.1 Een organisator heeft het recht om een evenement te verplaatsen of te annuleren. Als dit gebeurt zal Tours & Tickets trachten voor een passende oplossing te zorgen. Als een evenement wordt geannuleerd of verschoven, zal Tours & Tickets haar best doen u daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Wij kunnen echter niet garanderen dat de consument voor aanvang van het evenement op de hoogte wordt gesteld en stellen ons niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.
4.2 Controleer voordat u uw reservering bevestigt altijd goed of u de juiste tickets heeft gereserveerd. Tours & Tickets is niet verplicht eenmaal verkochte tickets terug te nemen of om te ruilen. Indien uw ticket zodanig is beschadigd dat het niet meer op echtheid te controleren is, kunt u contact opnemen met Tours & Tickets. Vervolgens wordt u geïnformeerd omtrent de verder te nemen stappen.

5. Betalingen

Tours & Tickets accepteert een aantal betaalmethoden. Betaling in euro’s wordt afgehandeld via iDEAL of Creditcard. Pas als de betaling akkoord is, zult u een bevestiging ontvangen dat uw bestelling definitief is.

6. Levering

6.1 De tickets worden binnen 2 weken na ontvangst van de bestelling geleverd, maar minimaal een week voor het evenement. De tickets worden op basis van de verzendwijze geleverd op het e-mailadres zoals deze is opgenomen in het adressenbestand van Tours & Tickets.
6.2 De door Tours & Tickets opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Het eigendom van geleverde tickets gaat pas over indien u al hetgeen u, op grond van enige overeenkomst, aan Tours & Tickets verschuldigd bent heeft voldaan. Het risico ter zake van de tickets gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de tickets aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Tours & Tickets daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
8.2 Indien is aangetoond dat de tickets niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Tours & Tickets de keuze de desbetreffende tickets tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe tickets dan wel het betaalde bedrag daarvan te restitueren.

9. Elektronische communicatie en bewijs

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Tours & Tickets (dan wel door klant ingeschakelde derden), is Tours & Tickets niet aansprakelijk.
9.2 De administratie van Tours & Tickets geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Tours & Tickets in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Tours & Tickets gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Tours & Tickets kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11.  Bijzondere bepalingen, aansprakelijkheid

11.1. De koper van een door Tours & Tickets geleverd ticket dient zich als goede en ordelijke bezoeker van evenementen te gedragen en zich te houden aan aanwijzingen door of vanwege de organisator van een door hem te bezoeken evenement alsmede door het bevoegd gezag gegeven.
11.2 Voor een weigering van organisatoren van een evenement of het openbaar gezag om koper van een door Tours & Tickets geleverd ticket toe te laten tot een evenement vanwege handelingen en/of nalaten door de koper zal Tours & Tickets niet aansprakelijk zijn.  
11.3 De koper van een ticket bezoekt een evenement op eigen risico. Tours & Tickets zal niet aansprakelijk zijn voor schade die bij koper ontstaat bij de reis van of naar het evenement of het bijwonen daarvan.
11.4 Koper van een door Tours & Tickets geleverd ticket dient zich zelf op de hoogte te stellen van aanwijzingen door of namens de organisator van het evenement of het bevoegde gezag gegeven betreffende, alsmede van wijzigingen met betrekking tot het evenement, zoals aanvangstijdstip en dergelijke. Op Tours & Tickets rust geen verplichting tot het dienaangaande nader informeren van koper van een ticket.

12. Diversen

12.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Tours & Tickets in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Tours & Tickets vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

12.2 Op alle met T&T gesloten en of tot stand gekomen overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen direct of indirect voortvloeiende uit deze overeenkomsten worden bij uitsluiting beslecht door de rechtbank te Amsterdam.

Amsterdam-Cadeau.nl maakt gebruik van cookies om het gebruik van de site voor u te verbeteren. Blijft u op onze site dan gaat u akkoord met onze cookies (zie ook privacybeleid). Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit met derden delen.

Omdat via deze site ook alcohol wordt verkocht is hij alleen voor mensen boven de 18 jaar. Om te mogen doorgaan met het gebruik van de site moet u dus 18 jaar of ouder zijn.
X